Vereniging van Gepensioneerden TUI Nederland

Voorwaarden

Voorwaarden voor leden van de Vereniging van Gepensioneerden TUI Nederland

U heeft aangegeven gebruik te willen maken van deze voor leden van de Vereniging van Gepensioneerden TUI Nederland ontwikkelde website.

Door deel te nemen aan de besloten gebruikersgroep van deze website verklaart u akkoord te gaan met de hieronder staande gebruikersvoorwaarden.

Naast algemene of specifieke informatie over alle zaken die met het pensioengebeuren te maken heeft is er nu ook een mogelijkheid om gebruik te maken van kortingen zoals deze veelal ook aan medewerkers van TUI Nederland ter beschikking zijn gesteld.

De gegevens op deze website zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en in overleg met de afdeling reisfaciliteiten van TUI Nederland samengesteld. Aanbiedingen van leveranciers met wie de Vereniging van Gepensioneerden TUI Nederland een afspraak heeft gemaakt en die toestemming hebben verleend om de door hen verstrekte gegevens te publiceren vallen voor zowel de informatieverstrekking als de uitvoeringen van de reserverings- en/of koopovereenkomst onder de verantwoordelijkheid van de betreffende leverancier.

Discussies met leveranciers over de voorwaarden dient vermeden te worden. De kortingen kunnen niet beschouwd worden als een recht; we spreken hier liever over een gunst.

De aanbieding of korting van leveranciers geldt alleen voor zover en voor zolang genoemde faciliteiten door de betrokken leveranciers ter beschikking worden gesteld c.q. beschikbaar zijn. Het kan echter zijn dat bepaalde aanbiedingen voor ons zijn uitgesloten, dit ter beoordeling van de leverancier.

Veel van de aanbiedingen hebben als basis het feit dat zij exclusief bedoeld kunnen zijn voor de nog in het arbeidsproces betrokken reisbureau of reisorganisatie medewerker(ster). Alle leveranciers die op deze website zijn vermeld zijn op de hoogte gesteld van het feit dat wij een vereniging van oud medewerkers in de reisbranche zijn en hebben toestemming verleend ook voor deze groep en waar mogelijk en van toepassing mede ook hun familieleden en/of derden de kortingen ter beschikking te stellen. Zie hiervoor de specifieke voorwaarden.

De leden verklaren de informatie die hen ter beschikking staat niet zonder toestemming aan anderen te verstrekken op straffe van een directe schorsing van het lidmaatschap.

Op verzoek van de leverancier en/of de door haar gebruikte organisaties dient u zich te kunnen legitimeren waartoe u bij ons een verklaring van lidmaatschap kunt aanvragen waaruit blijkt dat u in de reisbranche werkzaam bent geweest. De houder van deze verklaring dient deze te voorzien van zijn of haar handtekening en deze niet aan derden te verstrekken.

Geef adreswijzigingen en/of wijzigingen in de personalia direct door aan de administratie.

De vereniging verklaart tenslotte met de in haar bezit zijnde persoonlijke gegevens te handelen op basis van de richtlijnen van de wet op de privacy.