Vereniging van Gepensioneerden TUI Nederland

Privacy verklaring

De Vereniging van Gepensioneerden TUI Nederland, verder te noemen VVG-TUI, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
VVG-TUI is verantwoordelijk voor de gegevensbescherming van de vereniging. De vereniging is bereikbaar via e-mail: info@vvg-tui.nl of via PostNL, Marsstraat 63, 1363 VS Almere. In dringende gevallen: tel. 06-18510857.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
VVG-TUI verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Pensioendatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Personeelsnummer TUI of deelnemernummer pensioenfonds

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst verzamelt geen gegevens van websitebezoekers die niet aan de voorwaarden van het lidmaatschap voldoen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
VVG-TUI verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor de verzending van onze nieuwsbrieven,
 • Om je te kunnen bereiken wanneer dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren,
 • Om je te informeren over onze diensten en producten en wijzigingen die daarmee verband houden.

Geautomatiseerde besluitvorming:
VVG-TUI neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van VVG-TUI) tussen zit. VVG-TUI gebruikt computerprogramma's of -systemen voor de correcte uitvoering van de doelstellingen van de vereniging, zoals die terug te vinden zijn op onze website.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren en hoe deze te late verwijderen.
VVG-TUI bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. De gegevens worden uit de systemen verwijderd uiterlijk drie jaar na beeindiging van het lidmaatschap of zoveel eerder als het lid of zijn gemachtigde dit kenbaar maakt. Wijziging van je persoonlijke gegevens worden zo snel mogelijk in de systemen van VVG-TUI aangepast, nadat wijziging(en) door het lid of zijn gemachtigde zijn kenbaar gemaakt.

Delen van persoonsgegevens met derden:
VVG-TUI verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden, wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
VVG-TUI gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door onze vereniging. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar ledenadministratie@vvg-tui.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou zelf is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, ofwel de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. VVG-TUI zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

VVG-TUI wijst erop, dat je de mogelijkheid een klacht kunt indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

VVG-TUI neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch of per e-mail contact op met onze organisatie via de hiervoor genoemde contactgegevens.

Laatste update: 21-12-2023/gk