Vereniging van Gepensioneerden TUI Nederland

Privacy verklaring

De Vereniging van Gepensioneerden TUI Nederland, verder te noemen VVG-TUI, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Cor de Haan is de functionaris gegevensbescherming van de vereniging. Hij is te bereiken via email: ledenadministratie@vvg-tui.nl of p/a Indusstraat 104 - 3207 AD Spijkenisse. Voor dringende zaken: tel. 0181-613190.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
De VVG-TUI verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Pensioendatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • Emailadres
 • Personeelsnummer TUI of deelnemernummer pensioenfonds
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die niet aan de voorwaarden van het lidmaatschap voldoen..

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
De VVG-TUI verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief,
 • U te kunnen bereiken indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren,
 • U te informeren over onze diensten en producten en wijzigingen die daarmee verband houden.

Geautomatiseerde besluitvorming:
De VVG-TUI neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de VVG-TUI) tussen zit. De VVG-TUI gebruikt computerprogramma's of -systemen teneinde een correcte uitvoering te realiseren die verband houdt met de doelstellingen van de vereniging die terug te vinden zijn op onze website.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren en hoe deze te beëindigen:
De VVG-TUI bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Geef wijzigingen in de persoonlijke gegevens die verband houden met het lidmaatschap zo snel mogelijk aan ons door.

Delen van persoonsgegevens met derden:
De VVG-TUI verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
De VVG-TUI gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door onze vereniging en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar ledenadministratie@vvg-tui.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. De VVG-TUI zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

De VVG-TUI wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

De VVG-TUI neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact op met onze organisatie via hiervoor genoemde contactgegevens.

Laatste update: 20-11-2023